กิจกรรมที่ผ่านมา

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข ให้เกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์กับการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสาธารณสุข