กิจกรรมที่ผ่านมา

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

วันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.รักชนก คชไกร หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อใช้สำหรับฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ LRC ณ ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล LRC ชั้น 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย