กิจกรรมที่ผ่านมา

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “รดน้ำ ขอพร” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ