กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ "พยาบาลมหิดลร่วมใจ...ช่วยคนไทยปลอดภัยจากโควิด-19" ครั้งที่ 5