กิจกรรมที่ผ่านมา

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์