กิจกรรมที่ผ่านมา

งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ทิศทางต่อยอดจาก TQC เป็น TQC+ ของคณะพยาบาลศาสตร์”