กิจกรรมที่ผ่านมา

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินรางวัลให้กับภาควิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

วันที่ 7 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินรางวัลให้กับภาควิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ที่สามารถบรรลุตามข้อตกลงการปฏิบัติงานด้านการวิจัยระหว่างคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และหัวหน้าภาควิชา ประจำปี 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพชร เกษรสมุทรหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำภาควิชาฯ ณ ห้องเพชรรัตน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย