กิจกรรมที่ผ่านมา

อาจารย์ ดร.นันทกานต์ มณีจักร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม St. Luke's Virtual Exchange Program และบรรยายในหัวข้อ "Online Education during COVID-19 Pandemic for Nursing Students in Thailand"