กิจกรรมที่ผ่านมา

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานตามรายงานป้อนกลับ (Feedback Report)