กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะกรรมการหลักสูตรปริญญาโทและอาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน AUN-QA 2022