กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ด้วย Webinar ในหัวข้อ “IV CARE DURING COVID-19 SITUATION”