กิจกรรมที่ผ่านมา

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาและบริการการพยาบาล ประจำปี 2564