กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “คณบดีพบประชาคม คณะพยาบาลศาสตร์” ในหัวข้อ “TQC รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลของเราทุกคน”