กิจกรรมที่ผ่านมา

ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมออนไลน์ระยะสั้นให้แก่นักศึกษาปริญญาโทจาก Health Polytechnics of Semarang สาธารณรัฐอินโดนีเซีย