กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2