กิจกรรมที่ผ่านมา

คณบดีฯ พร้อมด้วยทีมบริหาร และหัวหน้าภาควิชาฯ สวัสดีปีใหม่ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา, คุณดารณี พิพัฒนกุลชัย และ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญ ศรีรัตนสถาวร