กิจกรรมที่ผ่านมา

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคณะและพระราชานุสาวรีย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 124 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล