กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยงสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 9