กิจกรรมที่ผ่านมา

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในหัวข้อ “The Effectiveness of COPD Management Program Via Smartphone Applications on Clinical Status in Patients with COPD” งานประชุมนานาชาติ The 7th Virtual Biennial International Nursing Conference (BINC)