กิจกรรมที่ผ่านมา

คณบดีพร้อมด้วยทีมบริหาร รับมอบพระรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล