กิจกรรมที่ผ่านมา

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร