กิจกรรมที่ผ่านมา

จัดกิจกรรมให้กับแรงงานข้ามชาติ ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำแรงงานข้ามชาติ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติ แบบบูรณาการบริการวิชาการ และการเรียนการสอน"