กิจกรรมที่ผ่านมา

ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะดำเนินงาน