กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปร่วมประชุม ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ เพื่อเตรียมการวางแผนการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ ประจำปี 2563 ในสถานการณ์ยุคโควิด-19