กิจกรรมที่ผ่านมา

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบ PAPER PPE กระดาษกันน้ำ เพื่อให้ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมทดลองใช้งานเพื่อการพัฒนาและต่อยอด