กิจกรรมที่ผ่านมา

การบรรยายเรื่อง “กลยุทธ์การสอนนักศึกษาพยาบาล 5.0 พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม”


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม รองคณบดี กำกับดูแล กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มภารกิจคลังและพัสดุ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายเรื่อง “กลยุทธ์การสอนนักศึกษาพยาบาล 5.0 พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม” ณ ห้อง 1111 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย