กิจกรรมที่ผ่านมา

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาและบริการการพยาบาล


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และคุณดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาการศึกษาและบริการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ณ ห้องประชุมเพชรรัตน ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย