กิจกรรมที่ผ่านมา

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ลงบริการวิชาการฯ ความรู้การดูแลตนเองเกี่ยวกับไวรัสโคโลนา 2020


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ลงบริการวิชาการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้ความรู้การดูแลตนเองเกี่ยวกับไวรัสโคโลนา 2020 ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์