กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรม “ท่าพระร่วมใจ ป้องกันภัยจากยุงลาย”


เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 คณาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “ท่าพระร่วมใจ ป้องกันภัยจากยุงลาย” เพื่อรณรงค์และให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องโรคต่างๆ ที่มียุงเป็นพาหะ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคชิคุนกุนยา เป็นต้น รวมทั้งแนะนำวิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ ชุมชนวัดท่าพระ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงตามเป้าหมายแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal:SDG)โดยให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากยุงลาย