กิจกรรมที่ผ่านมา

บรรยายเรื่อง "การสร้างงาน Infographic สำหรับบทเรียนออนไลน์ (หลักการออกแบบสื่อ การใช้เครื่องมืออย่างง่าย และแนะนำแหล่งค้นหาภาพประกอบและการนำมาใช้อย่างถูกต้อง)"


วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติจาก คุณนพพร ฉิมสาคร และทีมงานจากกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายเรื่อง "การสร้างงาน Infographic สำหรับบทเรียนออนไลน์ (หลักการออกแบบสื่อ การใช้เครื่องมืออย่างง่าย และแนะนำแหล่งค้นหาภาพประกอบและการนำมาใช้อย่างถูกต้อง)" โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เข้ารับฟังการบรรยาย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 317 ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา