กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 48 กลุ่มที่ 2 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ


วันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 48 กลุ่มที่ 2 สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช ประธานสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิรันดร์ วรรณประภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงค์ รงค์รุ่งเรือง พยาบาลวิชาชีพเทพนิมิตร จุแดง คุณอรภรณ์ ดำรงวัฒนกุล รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ด้านวิชาการ และผู้บริหารจากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้อง 508 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย