กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562”


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ คงคา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เวหา เกษมสุข รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์ ดร.พุทธิราภรณ์ หังสวนัส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี โตสุขศรี พร้อมด้วยบุคลากรจากงานบริการการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน “มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2562” โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จัดโดยกองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานประกอบด้วย การแนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะ วิทยาลัย วิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ กิจกรรม Mahidol Admission / Mahidol Open House / กิจกรรม Mahidol Tour และกิจกรรม Mahidol Festival ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล