กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรม “เปิดบ้านคณะพยาบาล ปีที่ 3"


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ คงคา รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “เปิดบ้านคณะพยาบาล ปีที่ 3” พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ศิรดา เกษรศรี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแนะนำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และให้นักเรียนได้มีโอกาสเยี่ยมชมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย แนะนำการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย กิจกรรมเสริมหลักสูตรกับรุ่นพี่นักศึกษา ต่อด้วยกิจกรรมประจำฐาน ได้แก่ การฝึกปฏิบัติจริงกับอุปกรณ์การเรียนการสอนในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (Learning Resource Center) การฝึกช่วยชีวิตเบื้องต้น (CPR) และการเยี่ยมชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราชภักดี หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ กิจกรรมในวันนี้จัดโดยงานบริการการศึกษา งานพัฒนานักศึกษา และงานประชาสัมพันธ์และพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา