กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับประกาศนียบัตร

.

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาท ในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับประกาศนียบัตร มีผู้สำเร็จการศึกษาอบรมจำนวนทั้งสิ้น 130 คน โดยมีหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน และคณาจารย์จากภาควิชา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา