กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช จัดงานพยาบาลแห่งชาติ


วันที่ 21 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (21 ตุลาคม) พร้อมด้วยผู้บริหาร จากคณะพยาบาลศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวเปิดงานกิจกรรมการสร้างเสริม สุขภาพ “ตามรอยปณิธานสมเด็จย่า: พยาบาลของแผ่นดิน” เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช คุณดารุณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.เมธี ชยะกุลคีรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันตัดริ้บบิ้นเปิดงาน ต่อด้วยกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ “การหยืดเหยียดกล้ามเนื้อ” โดยงานสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดความดันโลหิต วัดดัชนีมวลกาย การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม ให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพกาย โรคเรื้อรัง และสุขภาพจิต การตรวจเต้านมด้วยตนเอง สุขภาพดี วิถีไทย (นวดแผนไทย) การสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยปวดหลัง การดูแลทำความสะอาด เปลือกตา นวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ และการจำหน่าย อาหารสุขภาพ ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย