กิจกรรมที่ผ่านมา

การบรรยายเรื่อง “Research methodology: Designs and statistical analysis for international publication”


วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายเรื่อง “Research methodology: Designs and statistical analysis for international publication” โดย รองศาสตราจารย์ดุสิต สุจิรารัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้อง 303 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย