กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562


วันที่ 12 กันยายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ทุกท่าน และเป็นการแสดงออก ถึงความกตัญญูกตเวที ของนักศึกษาทุกหลักสูตรต่อคณาจารย์ อันเป็นการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบทอดต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คุณดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ทีมบริหารคณะฯ ทีมบริหารจากฝ่ายการพยาบาลฯ และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี หลังจากพิธีไหว้ครู คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้มอบโล่รางวัล ให้กับ “อาจารย์ดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561” ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และมอบรางวัลให้กับนักศึกษาที่ชนะการประกวดบทกลอนร้อยแก้ว และร้อยกรอง ณ ลานกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา