กิจกรรมที่ผ่านมา

คณาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลรากฐาน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562

คณาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

วันที่ 14 มีนาคม 2562 จัดประชุมให้ความรู้เพื่อจัดการปัญหาที่พบบ่อยในชุมชน ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนวัดไชยทิศ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ประชุมแก้ปัญหาที่พบบ่อยในชุมชนวัดไชยทิศ เรื่อง ป้องกันการหกล้ม

วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ประชุมถอดบทเรียนเรื่องป้องกันการหกล้ม

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ social media Facebook ในหัวข้อ สูงวัยสาย strong

วันที่ 11 กันยายน 2562 อบรมพัฒนาศักยภาพให้คณะกรรมการฯ ที่ดูแล social media Facebook โดยวิทยากรรับเชิญ