กิจกรรมที่ผ่านมา

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับประกาศนียบัตร จัดงานตลาดนัดนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของการดูแลผู้สูงอายุ


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และร่วมตัดสินนวัตกรรมดีเด่น ในงาน “ตลาดนัดนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของการดูแลผู้สูงอายุ” จัดโดยผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระดับประกาศนียบัตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอนวัตกรรมของผู้เข้ารับการอบรมที่เกี่ยวกับการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ณ ห้อง 103 ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา