กิจกรรมที่ผ่านมา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


วันที่ 3 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวหา เกษมสุข รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณาจารย์และบุคลากร จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการพัฒนานักศึกษา และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล (LRC) หอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดีและหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา