กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน "Mahidol R-I-S-E Now"


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมในงาน "Mahidol R-I-S-E Now" ซึ่งจัดโดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอ.ชนิตา ตัณฑเจริญรัตน์ จัดแสดงผลงาน แอพพลิเคชัน "กระดานเสียงของฉัน" และ อ.ณัฏยา ประหา เป็นผู้แทน จัดแสดงผลงาน "ระบบPD Health" ทั้งนี้ มีผู้สนใจอาจารย์ นักเรียน นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่อง