กิจกรรมที่ผ่านมา

ผศ.ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับพระราชทานรางวัล แม่ดี-บุคลากรเด่น ประจำปี 2562 ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ


วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับพระราชทานรางวัล แม่ดี-บุคลากรเด่น ประจำปี 2562 ระดับมหาวิทยาลัยมหิดล จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีฯ โดยคณะฯ ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการวิชาการ “ครอบครัวสุขสันต์? ตั้งครรภ์?คุณ?ภาพ" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา จิติมา ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เป็นผู้ถวายรายงาน นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ของคณะฯ ร่วมออกหน่วยสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (ปรึกษาโรคสตรี) ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานอีกด้วย กิจกรรม?ดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา