กิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2562


วันที่ 8 สิงหาคม 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดให้กับคณาจารย์ บุคลากร ร้านค้า และผู้เกี่ยวข้องกับคณะฯ ในพื้นที่ศาลายา โดยได้รับเกียรติจากเจ้าพนักงาน สถานีดับเพลิงบางขุนนนท์ กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟลงจากอาคารสูง ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา