กิจกรรมที่ผ่านมา

มหกรรม/ตลาดนัดสร้างเสริมสุขภาพขยายผลการเรียนรู้สู่เพื่อนแรงงานข้ามชาติ และการแสดงนิทรรศการผลงานของแกนนำแรงงานข้ามชาติ


เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี ปุงบางกะดี่ จัดมหกรรม/ตลาดนัดสร้างเสริมสุขภาพขยายผลการเรียนรู้สู่เพื่อนแรงงานข้ามชาติ และการแสดงนิทรรศการผลงานของแกนนำแรงงานข้ามชาติที่เข้ารับการอบรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ไทยมอญวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร