กิจกรรมที่ผ่านมา

โครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี


วันที่ 15 มิถุนายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ จังหวัดสิงห์บุรี โดยคณาจารย์จากภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ บุคลากร พร้อมด้วยนักศึกษาของคณะฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขวิทยาส่วนบุคคล ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี