กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ Asst. Prof. Niranh Phoumindr, General Director Department of Health Professional Education จาก Ministry of Public Health และ Vice Dean Souksavanh Phanpaseuth จาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences Vientiane Capital, Lao PDR


เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ Asst. Prof. Niranh Phoumindr, General Director Department of Health Professional Education จาก Ministry of Public Health และ Vice Dean Souksavanh Phanpaseuth จาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences Vientiane Capital, Lao PDR และคณะผู้บริหาร รวมทั้งสิ้นจำนวน 12 คน ในโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในด้านการศึกษาระดับปริญญาตรี การบริการการศึกษาในด้านการพยาบาล รวมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต และเยี่ยมชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี และหอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา