กิจกรรมที่ผ่านมา

ู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ากราบอวยพรและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2561 แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล อดีตผู้บริหาร และที่ปรึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีมบริหาร และผู้แทนคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ากราบอวยพรและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2561 แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหารจากคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล อดีตผู้บริหาร และที่ปรึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 11 มกราคม 2561 ดังนี้

 • ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ การกระทรวงสาธารณสุข
 • ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล ที่ปรึกษา และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย ที่ปรึกษา และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
 • ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ณ ตึกอำนวยการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
 • คุณประชิด ศราธพันธุ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร ณ ตึกโภชนาการ ชั้น 4 โรงพยาบาลศิริราช
 • ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บ้านพักของรองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ทวีลาภ จังหวัดนครสวรรค์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ บ้านพักของรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง กรุงเทพฯ