กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับโล่ตราสัญลักษณ์ G – Green (ระดับทอง) เนื่องจากผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)


ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ G – Green (ระดับทอง) จาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องอารีย์สัมพันธ์ อาคารส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561