กิจกรรมที่ผ่านมา

พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 121 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีสงฆ์บำเพ็ญฉลองครบรอบ 121 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์ผู้พระราชทานกำเนิโรงเรียนพยาบาลฯ และผู้มีพระคุณต่อโรงเรียน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคำ ติลกสกุลชัย ที่ปรึกษา และอดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร คุณทิพยา ถนัดช่าง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คุณประชิด ศราธพันธุ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ ทีมบริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ณ ห้อง 301 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย และเสร็จจากพิธีสงฆ์ฯ คณะฯ ได้จัดกิจกรรม “คนใกล้บ้าน เราห่วงใยแบบใกล้ใจ ปีที่ 2” เป็นการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป อาทิ คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดสายตา พร้อมแจกแว่นสายตาฟรี 500 อัน ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ แจกยา และเวชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ให้คำแนะนำในการดูแลตนเองด้านโภชนาการ (การลดหวาน มัน เค็ม) ให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ การคัดกรองภาวะซีมเศร้าและส่งเสริมสุขภาพจิต และการประเมินพัฒนาการเด็ก ให้คำแนะนำสุขภาพแม่และเด็ก โดยมีประชาชนมาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

และในวันเดียวกันอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้กับทีมบริหารและหัวหน้าภาควิชาของคณะฯ ในหัวข้อ “How to move towards a World Class Faculty” พร้อมอวยพรและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2561 แด่รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ สิทธิมงคล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้องประชุมเพชรรัตน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย