แหล่งทุนจากภายนอก  
สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   http://www.nrct.go.th
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข    https://www.hsri.or.th/researcher
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   www.thaihealth.or.th
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  (สพฉ.)   www.niems.go.th
มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย   http://www.brandsworld.co.th
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   http://www.trt.or.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th